X

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1-3, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΗΛ:26610.39360 | FAX: 26610.46255 | eps_ker@otenet.gr

email ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ: epskerkiras@hotmail.comΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ Μ.Μ.Ε.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
X

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1-3, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ      [ΧΑΡΤΗΣ]
ΤΗΛ:26610.39360 - FAX: 26610.46255
email: eps_ker@otenet.gr , info@epskerkyras.gr
email ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ: epskerkiras@hotmail.com
ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πρόσκληση Γενική Συνέλευσης - Αρχαιρεσίες (ορθή επανάληψη)
http://www.epskerkyras.gr/article.asp?code=3831

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:
• Τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τον αθλητισμό και ειδικά για το ποδόσφαιρο
• το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας.
• τη σχετική απόφασή του 78/12.05.21 για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό μας προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη Νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
καλεί, σε εφαρμογή του άρθρου 26 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Κ,
τα σωματεία - μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 18.00, στον ανοικτό χώρο του Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο Κανόνι με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων σωματείων μελών Ε.Π.Σ.Κ και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Εκλογή τριών(3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
3. Εκλογή δύο(2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, από τον δικηγορικό σύλλογο.
4. έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού
5. έγκριση διοικητικού απολογισμού 2020
6. έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
7. έγκριση οικονομικού απολογισμού(από 1.1.2020 έως 31.12.2020
8. έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους 2021
9. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής, με 4ετή θητεία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα (Τετάρτη 30.06.2021), ώρα 19.00 και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς να απαιτείται απαρτία για την επαναληπτική Γ.Σ. (άρθρο 27 παρ. 2 ισχύοντος καταστατικού Ε.Π.Σ.Κ).
Προεδρεύων της Γ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας.


• Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της Ένωσης που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020 και είναι παράλληλα ταμειακώς εντάξει.
• Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου.
Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
• Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.
• Κάθε σωματείο - μέλος της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
• Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ένωσης, έχει μόνο μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της Ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2.
Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας κατατίθεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020(Α’148) και τουλάχιστον κατά τα δύο(2) από τα τρία(3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα(12) αθλητές ανά έτος. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δυο(2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου.
Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Έκτακτης Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 26/06/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.
Η υπόδειξη – κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται εγγράφως οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνερχόμενη, για την εκλογή του Δ.Σ., Γενική Συνέλευση μη υπολογιζόμενων της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 21/6/2021.
• Ταυτόχρονα με την υπόδειξη –κατάθεση κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του κάθε υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του Καταστατικού (άρθρο 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ).
• Πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών γίνεται ανάρτηση καταλόγου των υποψηφίων του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε εμφανή θέση των γραφείων της ΕΠΣΚ.
Αντίγραφο αυτού του καταλόγου , μαζί με το ψηφοδέλτιο , που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων δίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
• Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών και εκλογής των υποψηφίων για τα όργανα της Ε.Π.Σ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, είναι με «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», βάση της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας (Ν.4726, άρθρο 14 παρ.5 και άρθρο 5 παρ.5 του Ν.2725/1999)
• Επιμέρους λεπτομέρειες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, διεξαγωγής αρχαιρεσιών, κωλυμάτων της εγγραφής και περιορισμών προσώπων θα ανακοινωθούν με νέα εγκύκλιο.
• Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, όσον αφορά του Υγειονομικούς Κανόνες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κουλόπουλος Γεώργιος Νάος


Ιστορία
Διοικητικό Συμβούλιο
Τοποθεσία Γραφείων
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Αρχείο Ανακοινώσεων
Download
Φωτογραφίες
Video
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1-3, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΗΛ:26610.39360 | FAX: 26610.46255
info@epskerkyras.gr
Design & hosting by
MASCOT NETWORK